Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions

Back to The Stage of Battle

Actors: , , , ,

IMDb Ratings

7.0/10

Movie Details

Title
Yu-Gi-Oh!: The Dark Side of Dimensions
Overview
Yugi and Kaiba have a special duel that transcends dimensions.
Runtime
2 h 00 min
Release Date
23 April 2016
Actors
Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiKenjirou Tsuda, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiShunsuke Kazama, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiHiroki Takahashi, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiMaki Saito, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiTakayuki Kondo, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiRica Matsumoto, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiJunko Takeuchi, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiRyou Naitou, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiKento Hayshi, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiTadashi Miyazawa, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiKazuhiro Yamaji, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiKana Hanazawa, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiSatoshi Hino, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiKendo Kobayashi, Kenjirou Tsuda, Shunsuke Kazama, Hiroki Takahashi, Maki Saito, Takayuki Kondo, Rica Matsumoto, Junko Takeuchi, Ryou Naitou, Kento Hayshi, Tadashi Miyazawa, Kazuhiro Yamaji, Kana Hanazawa, Satoshi Hino, Kendo Kobayashi, Nozomu SasakiNozomu Sasaki
Certification
PG
Genres
Adventure, AnimationAdventure, Adventure, AnimationAnimation
IMDb